Jak ošetřovné funguje?

Ošetřovné je vhodným řešením v případě, že člen rodiny vyžaduje celodenní péči po dobu alespoň 30 dnů,
maximálně však 90 dnů. Pečující osoba tak dostane z nemocenského pojištění 60 % základu svého příjmu.
Ošetřovné se dále vztahuje na péči o zdravé dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školského nebo dětského
zařízení (způsobené havárií či epidemií), dále na ženu, která porodila a vyžaduje nezbytně ošetřování jinou
fyzickou osobou.
Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Ošetřovné lze čerpat maximálně 90 dnů ode dne propuštění z nemocnice. U dětí do 10 let lze ošetřovné
čerpat 9 dnů, v případě samoživtelů 16 dnů.

Musí zaměstnavatel souhlasit s ošetřovatelským volnem?
Ošetřovatelské volno je podmíněno souhlasem zaměstnavatele. Ovšem nesouhlas může zaměstnavatel
vyjádřit jen z vážných provozních důvodů.
Kdo může ošetřovatelské volno čerpat?
Starat se o nemocného může manžel, manželka nebo registrovaný partner/ka, příbuzní v přímé linii,
sourozenci, druzi nebo družky, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta, strýc nebo jejich
manžel. Podmínkou ale je, že žijí s ošetřovaným ve společné domácnosti. Tato podmínka neplatí
v případě střídavé péče u dítěte mladšího 10 let, za domácnost se považuje domácnost každého z těchto
rodičů.

Kdy vzniká nárok na ošetřovné?
Ošetřovatelské volno si mohou vzít lidé, jestliže jejich příbuzný byl hospitalizován alespoň 1 týden.

Kdy nevzniká na ošetřovné nárok?
Nárok na ošetřovné nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Na
ošetřovné dále nemají nárok zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce

a pojištěnci, kteří jsou studenty nebo žáky.

Kde žádat o ošetřovné?
Podporu při ošetřování člena rodiny zařizuje zaměstnavatel.Praktický lékař nemocného vystaví potvrzení o
potřebě ošetřování. Toto potvrzení předá zaměstnanec svému zaměstnavateli.

Kdy je ošetřovné vypláceno?
Ošetřovné se vyplácí od prvního dne, kdy lékař potvrdí nutnost ošetřování. Vyplácí se i za soboty, neděle a
svátky.
Může zaměstnanec v průběhu ošetřovatelského volna dostat výpověď?
Nemůže.Po ukončení ošetřování zákoník práce garantuje zaměstnanci původní práci i návrat na stejné místo.
Na ošetřovatelské volno má nárok zaměstnanec v případě, že nemůže vykonávat svou práci z důvodu
ošetřování nemocného člena rodiny. Kalkulačku ošetřovného naleznete zde. Kompletní informace
ohledně ošetřovného naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.