Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu: symetrie s.r.o.
Sídlo společnosti: Kupkova 54, 638 00 Brno
ICO: 26218267
DIC: CZ26218267
Provozovna: Palackého tř. 11, 612 00 Brno
adresa elektronické pošty: Info@symetrie.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C, vložka č. 37604
která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti.
Bankovní spojení: Komerční banka 86-805780227/0100 a Fio banka 2401396578/2010
pro prodej zboží – zdravotních a kompenzačních pomůcek, včetně prodeje prostřednictvím
poptávkového formuláře, umístěného na internetové adrese www.symetrie.cz, tj. prodeje
s využitím elektronické pošty účastníků.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti symetrie
s.r.o., se sídlem Kupkova 54, 638 00 Brno, identifikační číslo: 26218267, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „prodávající") upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi
prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující"), včetně kupní smlouvy uzavřené na
základě poptávkového formuláře, umístěného na webové adrese prodávajícího, tj.
s využitím elektronické pošty.
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil
s těmito obchodními podmínkami, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění a účinném
v momentě odeslání objednávky.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění
obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti dosavadního znění obchodních
podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Kupující může provádět objednání zboží prostřednictvím poptávkového formuláře
umístěného na webové adrese prodávajícího, nebo prostřednictvím elektronické pošty
nebo telefonicky (dále společně jen jako „objednávka"). V poptávkovém formuláři je

2 z 6 obchodní podmínky upr.docx/pdf ,3/13/2018, 16:04
povinen uvést platné kontaktní údaje včetně adresy elektronické pošty a údaje o
požadovaném zboží – typ, množství a cena. Kontaktní údaje a údaje o požadovaném
zboží uvede kupující i v případě objednání zboží prostřednictvím elektronické pošty či
telefonicky.
2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém adrese prodávajícího je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.3. Prezentace zboží na webové adrese obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a
všech poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na
webové adrese prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.4. Webová stránka prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží, popřípadě budou dále upřesněny telefonicky nebo mailem
kupujícímu před odesláním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle
objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat". Objednávka je tímto zaslána
na elektronickou adresu prodávajícího. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
neprodleně potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky,
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího nebo potvrzením telefonicky.
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na prodejně prodávajícího Palackého tř. 659/11, Brno Královo Pole
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401396578/2010 vedený u Fio
Banky (dále jen „účet prodávajícího");
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se
dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu
zboží předem.

3 z 6 obchodní podmínky upr.docx/pdf ,3/13/2018, 16:04
3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.
3.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle
jej spolu se zbožím kupujícímu.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu;
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží
nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v předchozí větě.
4.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 4.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4 z 6 obchodní podmínky upr.docx/pdf ,3/13/2018, 16:04
4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Zboží kupující přebírá na adrese provozovny prodávajícího nebo v místě určeném
kupujícím v objednávce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na
straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží a
v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku
od přepravce převzít.
5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §
2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo, výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-
li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z
povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné
již při převzetí.
6.5. Práva vznikající z vadného plnění se řídí ust. § 2169 a násl. Občanského zákoníku.
Právo z vadného plnění však kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci
věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující sám vadu způsobil. Má-li věc vadu, za niž
prodávající odpovídá, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou,
má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

5 z 6 obchodní podmínky upr.docx/pdf ,3/13/2018, 16:04
Toto ustanovení se nepoužije pro zboží definované v čl. 6.3 těchto podmínek, tedy pro
zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
nebo vyplývá-li to z povahy zboží. U použitého zboží se lhůta pro uplatnění práv
z vadného plnění zkracuje na šest měsíců. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u
prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či
výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec zákonných povinností.
6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny
Palackého třída 11, Brno 612 00 , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na
sortiment prodávaného zboží, Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik,
kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování
stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
Info@symetrie.cz
7.3. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího.
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,
telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
kupní smlouvy a realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v
celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala
uzavření kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce zboží včetně
objednávky prostřednictvím poptávkového formuláře na webové adrese prodávajícího či
prostřednictvím elektronické pošty) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

6 z 6 obchodní podmínky upr.docx/pdf ,3/13/2018, 16:04

podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.
10. DORUČOVÁNÍ
10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v
objednávce.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Současně sjednávají, že veškeré
spory vzniklé z kupní smlouvy s mezinárodním prvkem budou rozhodovány Městským
soudem v Brně, Česká republika (pokud by byl ke sporu příslušný okresní soud), či
Krajským soudem v Brně, Česká republika (pokud by byl příslušný krajský soud). Tímto
nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny
v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
11.3 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Palackého tř. 11, 612 00 Brno
adresa elektronické pošty Info@symetrie.cz , telefon 733 710 810
Dne 1.3.2018