PRAVIDLA PŮJČOVNY ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Symetrie, s. r. o.

A. Objednávky

1. Pronájem zdravotních a kompenzačních pomůcek (dále jen pomůcky) lze objednat telefonicky,

e-
mailem, prostřednictvím firemního webového portálu nebo osobně na provozovně.

B. Nájemní smlouva, předmět a doba pronájmu

1. Symetrie, s. r. o. (dále jen pronajímatel) pronajímá nájemci pomůcky na základě podpisu
nájemní smlouvy.
2. Nájemní smlouva se podepisuje při předání pronajímaných pomůcek. Nedílnou součástí
nájemní smlouvy je dodací list, v němž je uvedena dodací adresa uživatele, druh, počet a inventární
čísla pronajímaných pomůcek, výše (předpis) záloh na nájemné, výše vratné kauce a výše uhrady za
montáž a demontáž pronajímaných pomůcek.
3. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou dále předávací protokol k zahájení pronájmu a
předávací protokol k ukončení pronájmu. V předávacích protokolech smluvní strany potvrzují převzetí
a předání pronajímaných pomůcek s uvedením případných závad těchto pomůcek (viz část B, bod 4).
4. Pronajímatel dodává pronajímané pomůcky čisté a funkční a před podpisem smlouvy, během
předání pomůcek, seznámí nájemce s jejich správným používáním, údržbou a obsluhou (viz též část
D, bod 6). Pronajímané pomůcky jsou použitým zbožím a mohou vykazovat drobné vady, které nemají
vliv na správnou funkci a bezpečnost používání pomůcek. Tyto vady se uvádí do předávacího
protokolu (viz část B, bod 3).
5. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zemře-li nájemce, přecházejí jeho práva a
povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na jeho nejbližší příbuzné nebo osoby blízké, kteří jsou
povinni o tom včas informovat pronajímatele.
6. Požaduje-li nájemce ukončit pronájem jen některé z pronajatých pomůcek a/nebo chce-li si
nájemce pronajmout další/jiné pomůcky, stávající nájemní smlouva s nájemcem se ukončí, vyúčtují se
nájemcem uhrazené zálohy na nájemné a uzavře se nová následná smlouva na všechny dále
pronajímané pomůcky (tj. pomůcky, jejichž pronájem dále trvá a pomůcky, jejichž pronájem byl
zahájen). Doprava a montáž/demontáž pomůcek se v tomto případě účtuje na stávající nebo následné
smlouvě podle skutečně provedených úkonů tak, aby nedošlo k duplicitní úhradě.

C. Nájemné a další poplatky

1. Výše záloh na nájemné a výše kaucí na jednotlivé druhy pomůcek je uvedena v ceníku
půjčovny.
2. Nájemce je povinen uhradit zálohu na prvních 30 dní nájmu a vratnou kauci na všechny
pronajímané zdravotní pomůcky v hotovosti při podpisu nájemní smlouvy. Zálohy na nájemné na
každých dalších 30 dní se pak platí vždy po uplynutí 30 dnů od uhrazení poslední zálohy. V případě
prodlení s úhradou nájemného se pronajimatel i nájemce dohodli na penále z prodlení ve výši 0,5 % z
dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s úhradou nájemného déle než 30 dní, pronajímatel může od smlouvy
jednostranně odstoupit a pronajaté pomůcky si od nájemce převzít zpět. K tomu nájemce vyvine
maximální součinnost.
4. Zálohy na nájemné lze hradit bezhotovostně na účet č. 86-805780227/0100 (Komerční banka,
a.s.), nebo na účet Fio banky č.ú. 2401396578/2010 jako variabilní symbol je nutno uvést číslo
smlouvy. Zálohy lze hradit i v hotovosti na provozovně.
5. Zálohy na nájemné budou vyúčtovány pronajímatelem při ukončení nájemní smlouvy podle
skutečného počtu dní pronájmu, zálohy na všechny nezapočaté dny pronájmu budou vráceny.
Minimální doba pronájmu je 30 dní, nájemné za tuto dobu bude účtováno i v případě kratšího
pronájmu. Pouze u invalidních vozíků je minimální doba zapůjčky 5 dní, resp. bude účtováno 5 dní.
6. Vratná kauce bude vrácena při ukončení nájemní smlouvy v plné výši, bude-li pronajímaná
zdravotní pomůcka pronajímateli odevzdána čistá a funkční, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
při řádném užívání. Vratná kauce může být při vyúčtování započtena i proti doplatku nájemného.
7. Náklady na montáž a dopravu z provozovny na místo pronájmu hradí nájemce v hotovosti při
podpisu nájemní smlouvy, náklady na demontáž a dopravu z místa pronájmu zpět na provozovnu
hradí nájemce v hotovosti i při ukončení smlouvy (viz též část B, bod 6).

D. Doprava, montáž a demontáž pomůcek

1. Cena dopravy je určována podle pásem vzdálenosti od provozovny na místo určení a
společně s cenou za montáž a demontáž pomůcek je uvedena v ceníku půjčovny.
2. Dopravu, montáž i demontáž pronajímaných pomůcek, zejména elektrických polohovacích
lůžek, zajišťuje výhradně pronajímatel, není-li s nájemcem dohodnuto jinak.
3. Objednané pomůcky dopraví pronajímatel v dohodnutém termínu na adresu uvedenou
nájemcem v objednávce, tato adresa se uvádí rovněž v dodacím listu (viz část B, bod 2).
4. Nájemce je povinen zajistit přepravnímu týmu přístup do prostoru v němž mají být
pronajímané pomůcky nainstalovány a vytvořit dostatečné volné místo pro instalaci pomůcek (týká se
zejména elektrických polohovacích lůžek).
5. Bude-li nájemce požadovat výpomoc přepravního týmu při uvolňování místa pro instalaci
pomůcek, případně další služby související s instalací pomůcek (např. pomoc s přemístěním
ošetřované osoby na lůžko), je nezbytné tento požadavek předem projednat s pronajímatelem, který si
vyhrazuje právo tuto výpomoc odmítnout. Výpomoc přepravního týmu může být zpoplatněna.
6. Přepravní tým pomůcky na místě určení zkompletuje, nainstaluje, zkontroluje jejich úplnost a
funkčnost. Poté technik přepravního týmu seznámí nájemce se správným používáním a údržbou
všech pronajímaných pomůcek. Obdobně postupuje pronajímatelem pověřená osoba, jde-li o převzetí
pomůcek na provozovně.
7. Při ukončení pronájmu zkontroluje technik přepravního týmu (nebo pronajímatelem pověřená
osoba na provozovně, jde-li o předání na provozovně) úplnost a funkčnost vrácených pomůcek.
Nájemce je povinen upozornit pronajímatele na veškeré závady a nedostatky pomůcek, které se
projevily během pronájmu. Závady a nedostatky vrácených pomůcek se uvádí v příslušném
předávacím protokolu (viz část B, bod 3).

E. Používání pronajatých pomůcek

1. Nájemce je povinen používat pronajaté pomůcky řádně, tj. k účelům, pro které jsou určeny,
provádět jejich běžnou údržbu a chránit je před poškozením, krádeží nebo zničením. Nájemce není
oprávněn pronajaté pomůcky zcizit.
2. Poškodí-li nájemce pronajaté zdravotní pomůcky, je povinen uhradit náklady na jejich opravu.
3. Umožní-li nájemce užívat pronajaté zdravotní pomůcky třetí osobě, odpovídá pronajímateli za
jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.
4. Vznikne-li na pronajatých zdravotních pomůckách během pronájmu závada, je nájemce
povinen o tom řádně a včas informovat pronajímatele.
5. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli přístup k pronajatým zdravotním pomůckám za
účelem jejich nezbytné kontroly, údržby či opravy.

F. Ochrana osobních údajů

1. V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. nájemce svým
podpisem nájemní smlouvy potvrzuje souhlas s použitím svých osobních údajů, obsažených v
nájemní smlouvě, pro účely interního zpracování a uložení v databázi pronajímatele po dobu 5 let ode
dne uzavření nájemní smlouvy, po uplynutí této doby se souhlas automaticky prodlužuje vždy o 1 rok,
pokud jej nájemce písemně neodvolá. Pronajímatel je oprávněn poskytnout osobní údaje nájemce
třetí osobě pouze po předchozí dohodě s nájemcem.

G. Platnost pravidel

Tato pravidla platí od 1.1. 2018.
1 z 2 Půjcovni rad 2018.odt/pdf ,13.3.2018, 11:40