Obchodní podmínky

 

Provozovatel obchodu:

symetrie s. r. o.

Sídlo společnosti: Kupkova 54, 638 00 Brno

IČO: 26218267, DIČ: CZ26218267

 

Provozovna: Zábrdovická 15/16, 615 00 Brno

Adresa elektronické pošty: info@symetrie. cz

 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 37604, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Bankovní spojení: Fio banka, č. ú.2001703575/2010, KB, č. ú. 86-805780227/0100

 

pro prodej zboží – zdravotních a kompenzačních pomůcek, včetně prodeje prostřednictvím internetového obchodu, umístěného na internetové adrese www. symetrie. cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen „webové rozhraní obchodu").

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti symetrie s. r. o. , se sídlem Kupkova 54, 638 00 Brno, IČ: 262 18 267, DIČ : CZ26218267 , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující"), včetně kupní smlouvy uzavřené na základě internetového obchodu, umístěného na internetové adrese www. symetrie. cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen „webové rozhraní obchodu").

 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3. Kupující podáním objednávky či koupí zboží na prodejně potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění účinném v momentě objednávky či koupě. Zákazník koupí zboží na prodejně stvrzuje, že převzal funkční zboží, byl řádně proškolen s jeho bezpečnou obsluhou a že si jej osobně vyzkoušel.

 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti dosavadního znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1.12. Kupující může provádět objednání zboží prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové adrese prodávajícího, nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo telefonicky (dále společně jen jako „objednávka"). V poptávkovém formuláři je povinen uvést platné kontaktní údaje včetně adresy elektronické pošty a údaje o požadovaném zboží – typ, množství a cena. Kontaktní údaje a údaje o požadovaném zboží uvede kupující i v případě objednání zboží prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky.

 

1.13. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém adrese prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1.14. Prezentace zboží na webové adrese obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech poplatků, s výjimkou poštovného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové adrese prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

1.15. Webová stránka prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, popřípadě budou dále upřesněny telefonicky nebo mailem kupujícímu před odesláním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat". Objednávka je tímto zaslána na elektronickou adresu prodávajícího. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu neprodleně potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

 

1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo potvrzením telefonicky.

 

1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

v hotovosti na prodejně prodávajícího Zábrdovická 15/16a, Brno 615 00

 

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001703575/2010 vedený u Fio banky. (dále jen „účet prodávajícího");

 

1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

1.25. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím kupujícímu.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1.28. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Spotřebitel, který nekupuje zboží od prodávajícího má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktujte prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo vyplní formulář pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 ti denní lhůtě není umožněno právnickým osobám a firmám. Prodávající je oprávněn si účtovat v případě vrácení zboží balné ve výši 200 Kč u zboží s hmotností do 5 kg, u zboží nad 5 kg 400 Kč a zboží nad 50 kg 1500 Kč.

 

1.29. Odstoupení od kupní smlouvy není možné u zboží, které bylo na žádost kupujícího upraveno nebo jinak pozměněno.

 

1.30. Při odstoupení od smlouvy je nejlepší možností zaslání vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu , který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu.

 

1.31. Adresa pro zasílání vratky zboží: symetrie s. r. o. , Zábrdovická 15/16a, 615 00 Brno

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

1.32 Zboží kupující přebírá na adrese provozovny prodávajícího nebo v místě určeném kupujícím v objednávce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

1.33. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

1.34. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

1.35. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

1.36. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

1.37. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo, výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

1.38. Ustanovení uvedená v čl. 1.40. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

1.39. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

1.40. Práva vznikající z vadného plnění se řídí ust. § 2169 a násl. Občanského zákoníku. Právo z vadného plnění však kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující sám vadu způsobil. Má-li věc vadu, za niž prodávající odpovídá, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

1.41. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Toto ustanovení se nepoužije pro zboží definované v čl. 1.38. těchto podmínek, tedy pro zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. U použitého zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na šest měsíců. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec zákonných povinností.

 

1.42. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Zábrdovická 15/16a, Brno 615 00 , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

1.43. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1.44. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

1.45. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@symetrie. cz

 

1.46. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

1.47. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.48. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.49. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

1.50. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

1.51. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

 

1.52. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v

 

objednávce.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.53. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Současně sjednávají, že veškeré spory vzniklé z kupní smlouvy s mezinárodním prvkem budou rozhodovány Městským soudem v Brně, Česká republika (pokud by byl ke sporu příslušný okresní soud), či Krajským soudem v Brně, Česká republika (pokud by byl příslušný krajský soud). Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplý-

 

vající z obecně závazných právních předpisů.

 

1.54. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

1.55. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.56. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Zábrdovická 15/16a, 615 00 Brno adresa elektronické pošty Info@symetrie. cz , telefon 733 710 810

 

1.57. V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré neposkytnú vyriešiť vzájomne dohodou,

 

môže Spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určeného subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov,

 

kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi. cz Web: adr. coi. cz

 

Dne 20.9.2022