Pravidla půjčovny

symetrie s. r. o.

A. OBJEDNÁVKY

1. Pronájem zdravotních a kompenzačních pomůcek (dále jen pomůcky) lze objednat telefonicky,

e-mailem, prostřednictvím firemního webového portálu nebo osobně na provozovně.

B. NÁJEMNÍ SMLOUVA, PŘEDMĚT A DOBA PRONÁJMU

1. symetrie, s. r. o. (dále jen pronajímatel) pronajímá nájemci pomůcky na základě podpisu

nájemní smlouvy.

2. Nájemní smlouva se podepisuje při předání pronajímaných pomůcek. Nedílnou součástí

nájemní smlouvy je dodací list, v němž je uvedena dodací adresa uživatele, druh, počet a inventární

čísla pronajímaných pomůcek, výše (předpis) záloh na nájemné, výše vratné kauce a výše uhrady za

montáž a demontáž pronajímaných pomůcek.

3. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou dále předávací protokol k zahájení pronájmu a

předávací protokol k ukončení pronájmu. V předávacích protokolech smluvní strany potvrzují převzetí

a předání pronajímaných pomůcek s uvedením případných závad těchto pomůcek (viz část B, bod 4).

4. Pronajímatel dodává pronajímané pomůcky čisté a funkční a před podpisem smlouvy, během

předání pomůcek, seznámí nájemce s jejich správným používáním, údržbou a obsluhou (viz též část

D, bod 6). Pronajímané pomůcky jsou použitým zbožím a mohou vykazovat drobné vady, které nemají

vliv na správnou funkci a bezpečnost používání pomůcek. Tyto vady se uvádí do předávacího

protokolu (viz část B, bod 3).

5. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zemře-li nájemce, přecházejí jeho práva a

povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na jeho nejbližší příbuzné nebo osoby blízké, kteří jsou

povinni o tom včas informovat pronajímatele. Nájemní smlouvu lze vypovědět oboustranně, přičemž

výpovědní doba činní 14 dní a začíná běžet po doručení výpovědi druhé straně. Za doručenou se 

považuje i nepřevzatá zásilka vrácená zpět odesilateli. 

6. Požaduje-li nájemce ukončit pronájem jen některé z pronajatých pomůcek a/nebo chce-li si

nájemce pronajmout další/jiné pomůcky, stávající nájemní smlouva s nájemcem se ukončí, vyúčtují se

nájemcem uhrazené zálohy na nájemné a uzavře se nová následná smlouva na všechny dále

pronajímané pomůcky (tj. pomůcky, jejichž pronájem dále trvá a pomůcky, jejichž pronájem byl

zahájen). Doprava a montáž/demontáž pomůcek se v tomto případě účtuje na stávající nebo následné

smlouvě podle skutečně provedených úkonů tak, aby nedošlo k duplicitní úhradě.

7. Nájemce si vyhrazuje právo neuzavřít se zájemcem o pronájem pomůcky nájemní smlouvu.

C. NÁJEMNÉ A DALŠÍ POPLATKY

1. Výše záloh na nájemné a výše kaucí na jednotlivé druhy pomůcek je uvedena v ceníku

půjčovny.

2. Nájemce je povinen uhradit zálohu na prvních 30 dní nájmu a vratnou kauci na všechny

pronajímané zdravotní pomůcky v hotovosti při podpisu nájemní smlouvy. Zálohy na nájemné na

každých dalších 30 dní se pak platí vždy po uplynutí 30 dnů od uhrazení poslední zálohy. V případě

prodlení s úhradou nájemného se pronajimatel i nájemce dohodli na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z

dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s úhradou nájemného déle než 30 dní, pronajímatel může od smlouvy

jednostranně odstoupit a pronajaté pomůcky si od nájemce převzít zpět. K tomu nájemce vyvine

maximální součinnost.

4. Zálohy na nájemné lze hradit bezhotovostně na účet Fio banky č.ú. 2401396578/2010 jako variabilní symbol

je nutno uvést číslo smlouvy. Zálohy lze hradit i v hotovosti na provozovně.

5. Zálohy na nájemné budou vyúčtovány pronajímatelem při ukončení nájemní smlouvy podle

skutečného počtu dní pronájmu, zálohy na všechny nezapočaté dny pronájmu budou vráceny.

Minimální doba pronájmu je 30 dní, nájemné za tuto dobu bude účtováno i v případě kratšího

pronájmu. Pouze u invalidních vozíků je minimální doba zapůjčky 5 dní, resp. bude účtováno 5 dní.

6. Vratná kauce bude vrácena při ukončení nájemní smlouvy v plné výši, bude-li pronajímaná

zdravotní pomůcka pronajímateli odevzdána čistá a funkční, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení

při řádném užívání. V případě, že pomůcka bude vykazovat známky poškození, nebo známky naměrného opotřebení, vyhrazuje si pronajimatel právo použít zadrženou kauci na úhradu takto vzniklé škody, popř. po nájemci požadovat i úhradu nad rámec kauce na pokrytí této škody.  Vratná kauce může být při vyúčtování započtena i proti doplatku nájemného.

V případě silného znečištění pronajímané pomůcky, bude pronajimatelem nad rámec zadržené kauce

účtována  navíc částka 500 Kč za desinfekci a vyčištění. 

7. Náklady na montáž a dopravu z provozovny na místo pronájmu hradí nájemce v hotovosti při

podpisu nájemní smlouvy, náklady na demontáž a dopravu z místa pronájmu zpět na provozovnu

hradí nájemce v hotovosti i při ukončení smlouvy (viz též část B, bod 6).

D. DOPRAVA, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ POMŮCEK

1. Cena dopravy je určována podle vzdálenosti od provozovny na místo určení a zpět a

zahrnuje v sobě i cenu za montáž a zaškolení.

2. Dopravu, montáž i demontáž pronajímaných pomůcek, zejména elektrických polohovacích

lůžek, zajišťuje výhradně pronajímatel, není-li s nájemcem dohodnuto jinak.

V případě, že je dohodnuta s nájemcem vlastní doprava, montáž i demontáž, bere nájemce na vědomí,

že uhradí manipulační poplatek. Pokud nebude nájemce takto půjčenou pomůcku schopen sestavit či

zprovoznit a bude potřeba součinnost pronajímatele, bere nájemce na vědomí, že tato služba je zpoplatněna.

3. Objednané pomůcky dopraví pronajímatel v dohodnutém termínu na adresu uvedenou

nájemcem v objednávce, tato adresa se uvádí rovněž v dodacím listu (viz část B, bod 2).

4. Nájemce je povinen zajistit přepravnímu týmu přístup do prostoru v němž mají být

pronajímané pomůcky nainstalovány a vytvořit dostatečné volné místo pro instalaci pomůcek (týká se

zejména elektrických polohovacích lůžek).

5. Bude-li nájemce požadovat výpomoc přepravního týmu při uvolňování místa pro instalaci

pomůcek, je nezbytné tento požadavek předem projednat s pronajímatelem, který si

vyhrazuje právo tuto výpomoc odmítnout. Přepravní tým není jakkoli kompetentní manipulovat s pacientem.

Výpomoc přepravního týmu může být zpoplatněna.

6. Přepravní tým pomůcky na místě určení zkompletuje, nainstaluje, zkontroluje jejich úplnost a

funkčnost. Poté technik přepravního týmu seznámí nájemce se správným používáním a údržbou

všech pronajímaných pomůcek. Obdobně postupuje pronajímatelem pověřená osoba, jde-li o převzetí

pomůcek na provozovně.

7. Při ukončení pronájmu zkontroluje technik přepravního týmu (nebo pronajímatelem pověřená

osoba na provozovně, jde-li o předání na provozovně) úplnost a funkčnost vrácených pomůcek.

Nájemce je povinen upozornit pronajímatele na veškeré závady a nedostatky pomůcek, které se

projevily během pronájmu. Závady a nedostatky vrácených pomůcek se uvádí v příslušném

předávacím protokolu (viz část B, bod 3).

E. POUŽÍVÁNÍ PRONAJATÝCH POMŮCEK

1. Nájemce je povinen používat pronajaté pomůcky řádně, tj. k účelům, pro které jsou určeny,

provádět jejich běžnou údržbu a chránit je před poškozením, krádeží nebo zničením. Nájemce není

oprávněn pronajaté pomůcky zcizit.

2. Poškodí-li nájemce pronajaté zdravotní pomůcky, je povinen uhradit náklady na jejich opravu. 

V případě pronájmu aktivní antidekubitní matrace s kompresorem je nájemce povinen na ložnou plochu umístit

nepromokavé prostěradlo nebo potah, který zabrání průniku moči na vlastní matraci. Pokud při převzetí antidekubitní

matrace pronajimatel zjistí, že matrace páchne či je jinak znehodnocena, je nájemce povinnen uhradit za takto

znehodnocenou pomůcku pokutu ve výši 3 000 Kč. 

3. V případě , že nájemce vrátí pomůcku nekompletní, bez všech kompomentů, které jsou součástí vypůjčené zdravotní

pomůcky a nebude schopen tyto všechny kompletní komponenty vrátit v řádném stavu pronajimateli, bude nájemci

vyúčtování plná cena repasované pomůcky.   

 

4. Umožní-li nájemce užívat pronajaté zdravotní pomůcky třetí osobě, odpovídá pronajímateli za

jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.

5. Vznikne-li na pronajatých zdravotních pomůckách během pronájmu závada, je nájemce

povinen o tom řádně a včas informovat pronajímatele. V případě, že nájemce požaduje od pronajimatele zajištění opravy

či servisu na pronajatých pomůckách a při následné kontrole na místě se zjistí, že závada vznikla pouze špatnou

manipulací či špatným zacházením s pomůckou, popř. nesprávnou manipulací s ní, bude nájemci naúčtována cena za

dopravu - viz ceník dopravy. V případě, že bude návštěva technika vyžádána a dohodnuta po pracovní době či o víkendu,

bude k takto účtované dopravě připočten příplatek ve výši 100%.  

6. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli přístup k pronajatým zdravotním pomůckám za

účelem jejich nezbytné kontroly, údržby či opravy.

7. Nájemce při převzetí pomůcky (zboží)  potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil a obchodními podmínkami a

pravidly půjčovny, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění účinném v momentě převzetí pomůcky. Zákazník převzetím

zboží a podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že převzal funkční zboží, byl řádně proškolen s jeho bezpečnou obsluhou a že

si jej osobně vyzkoušel. 

F. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. nájemce svým

podpisem nájemní smlouvy potvrzuje souhlas s použitím svých osobních údajů, obsažených v

nájemní smlouvě, pro účely interního zpracování a uložení v databázi pronajímatele po dobu 5 let ode

dne uzavření nájemní smlouvy, po uplynutí této doby se souhlas automaticky prodlužuje vždy o 1 rok,

pokud jej nájemce písemně neodvolá. Pronajímatel je oprávněn poskytnout osobní údaje nájemce

třetí osobě pouze po předchozí dohodě s nájemcem.

G. PLATNOST PRAVIDEL

Tato pravidla platí od 1.1. 2018.

1 z 2 Půjcovni rad 2018.odt/pdf ,13.3.2018, 11:40